Skytte - Vedtægter

  Vedtægter for skydeafdelingen   

 § 1.

Foreningens navn er : Bredebro Idrætsforening Skydeafdeling

Hjemsted kommune : Tønder

§ 2.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturel virke, at fremme de enkeltes og fællesskabet sundhed og trivsel.

§ 3.

Foreningen er en afdeling af Bredebro Idrætsforening , som er tilsluttet D.G.I. Sønderjylland og dermed undergivet foreningens vedtægter.

§ 4.

Medlem af foreningen kan en hver blive, der vil underkaste sig foreningens vedtægter.

Som støttemedlem kan optages enhver, med stemmeret.

§ 5

1.

Al udøvelse af idræt m.v. for foreningen sker på eget ansvar, ( på skydebanen er medlemmene forsikret af den lovpligtige forsikring.).                    

2.

Foreningens medlemmer og betyrelsesmedlemmer hæfter ikke personlig, for de foreningen  indgående forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter, med dens respektive formue.

3.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingent forpligtigelsen.

4.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6.

Foreningens medlemmer har ret til at deltage i flere idrætsgrene.

§ 7.

Foreningens bestyrelse har ret til at suspendere et medlem helt eller tidsbegrænset – når det skønnes. at der er grund dertil. (udsportslig optræden elle nægtelse af betaling af medlemsbidrag eller lign.).

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning , er bestyrelsen forpligtet til at give orintering til politiet eller om fornødent , at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver, af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 8.

1.

Foreningens bestyrelse består af 3 – 7 medlemmer.

2.

Foreningen virker uafhængigt af de andre afdelinger.

3.

Bestyrelsen vælger selv sin formand , kasserer og sekretær.

4.

Formanden indtræder automatisk i bestyrelsen af foretningsudvalget.

§ 9.

Foreningen afholder hvert år i første halvdel af februar sin egen generalforsamling, ( med et regnskab, der løber fra den d. 1. januar til 31. december).

Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen i den lokale dagspresse. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen , skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

§ 10.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år og har betalt medlemsbidraget.

Alle valg og andre sager afgøres ved almindelig stemme flertal ( over halvdelen , dog ved vedtægtsændringer 2/3 stemmeflertal).

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§ 11.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.

Valg af dirigent

2.

Aflæggelse af beretning

3.

Forlæggelse af det reviderede regnskab

4.

Behandling af forslag

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Valg af suppleanter

 

Valg af revisorer

7.

Eventuelt

§ 12.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling , når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget , og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden , dog ved køb , salg eller pantsætning af fast ejendomsamt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 14.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver , at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 16.

Der føres protokol over vedtagende beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 17.

1.

Foreningen kan kun ophæves ved 2 med 1 måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvor der skal være 2/3 majoritet for ophævelsen.

2.

Ophører foreningen med at eksistere , eller udmelder sig af amtsforeningen , skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagende ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben.

3.

Udover det i stk. 2 nævnte , tilfalder foreningens formue Bredebro Idrætsforening.

 

 

 

                                                       Således vedtaget den     _______________________